واژه آخرین مطالب، مقالات و اخبار فارسی را به صورت لحظه ای در واژه بخوانید


فرقی نمیکند

واژه فرقی نمیکند از بین آخــــرین و جدیدترین مطالب، بلاگها، مقالات و اخبار فارسی جستجو شده است.
تنهایی
درخواست حذف اطلاعات
در وجودم ی هست ! به وسعت تو .... که هر شب موهایش را شانه میزند و هر شب یاد آ ین نگاه تو...آوار میشود...بر تنهاییم! بر بی ی این اتاقم...و من با خودم فکر میکنم... حریمِ کدامین خیال را ش ته ام که اینگونه حقیقت میشوی در باورم؟ باور کنی یا نه باشی یا نباشی دوستت دارم فرقي نميکند خیال باشی آرزو باشی یا ع ی در قابِ این مانیتور در این دنیای مجازیِ پر از مجازات فرقي نمی کند که شعرِ کدام شاعر را میخوانی فرقي نميکند که میشناسیم یا اینکه من تو را میشناسم فرقي نميکند که روی نیمکتی دو نفره نشسته باشیم فرقي نميکند که لبخندت سهم من بود یا دیگری فرقي نميکند که خوشحال بودیم یا ناراحت همین را میدانم که دوستت دارم و تو میشوی شروعِ حرف زدن خودخواهیم را ببخش ببخش که تو را به خواب میبینم ببخش که ...

مشاهده متن کامل ...
سفرنامه زیارتی مشهد مقدس..مهرماه 93
درخواست حذف اطلاعات
دستم به روی برای ارادت است. این بارگاه قدس کرامتست. فرقي نميکند زکجا میدهی سلام؛ او میدهد جواب تو را، اصل نیت است. فرقي نميکند که کجای حرم روى؛ حتی نگاه گنبد عبادت است. سلام خداراشاکرم که یکبار دیگرمرا زایرکوی رضاکرد ع های زیر حاصل سه روز در مشهد هست امیدوارم خوشتون بیاد ع ها درادامه مطلب مشاهده نمایید ...

مشاهده متن کامل ...
نوروز93...
درخواست حذف اطلاعات
شب عید است؛ چقدر "نو" شده ام...خودم نه،لباسهایم.شب عید است؛ چقدر "مینالیم" از گرانی نه،از سالی که در پیش است.شب عید است؛ اگر دیدید کودکی دلش میخواهم لباس نو داشته باشدوهی میگوید: مادر،پسته...و مادر هی میگوید: این حرفا چیه،زشته...اصلا تعجب نکنید...!انسانهایی هستند که نه خانه دارند و نه آجیل و لباس نو و...و هیچ فرقي برایشان نميکند کهعید باشد یا ایام فاطمیه و یا هردو...هیچ فرقي نميکند،هیچ...بیخیال...نوروز 93 مبارک... ...

مشاهده متن کامل ...
مناجات.یا ستار العیوب
درخواست حذف اطلاعات
خدایا فرقي نميکند که کاری کرده باشم یا نه . فرقي نميکند که دیگران پرونده ای از من سنگین تر داشته باشند یا سبک تر . وقتی عیبی ، خطایی ، ده ای ، لغزشی از من ببینند ، همه عالم را خبر می کنند تحقیرم می کنند . زمینم می زنند . تهدیدم می کنندروز وشب آدم را به هم می دوزند وهمه را تاریک وسیاه میکنند. فرقي نميکند که باشند گاه اسمشان دشمن است وگاهی دوست . گاه حتی برادر مثل برادران یوسف چاه نمی بینند برادران و گرنه کمتر از برادران یوسف وبرادر رستم نیستند تو اما فرق می کنی وقتی سراغت می آیم ، انگار بچه ای باشم کوچک ونحیف وباران زده در باز میکنی ، چیزی نمی پرسی ، شماتت نمی کنی ، سرکوفت نمی زنی، فقط آرام حوله ی گرم ونرمو خوشبویی دورم می پیچی ، من را از عالم وآدم میپوشی ، هرچه عیب وخطا ...

مشاهده متن کامل ...
مناجات.یا ستار العیوب
درخواست حذف اطلاعات
خدایا فرقي نميکند که کاری کرده باشم یا نه . فرقي نميکند که دیگران پرونده ای از من سنگین تر داشته باشند یا سبک تر . وقتی عیبی ، خطایی ، ده ای ، لغزشی از من ببینند ، همه عالم را خبر می کنند تحقیرم می کنند . زمینم می زنند . تهدیدم می کنندروز وشب آدم را به هم می دوزند وهمه را تاریک وسیاه میکنند. فرقي نميکند که باشند گاه اسمشان دشمن است وگاهی دوست . گاه حتی برادر مثل برادران یوسف چاه نمی بینند برادران و گرنه کمتر از برادران یوسف وبرادر رستم نیستند تو اما فرق می کنی وقتی سراغت می آیم ، انگار بچه ای باشم کوچک ونحیف وباران زده در باز میکنی ، چیزی نمی پرسی ، شماتت نمی کنی ، سرکوفت نمی زنی، فقط آرام حوله ی گرم ونرمو خوشبویی دورم می پیچی ، من را از عالم وآدم میپوشی ، هرچه عیب وخطا ...

مشاهده متن کامل ...
خود دانی
درخواست حذف اطلاعات
گیرم چشمانت را بستی! گوشهایت را هم گرفتی! فرقي نمی کند.. ببین!روزگار همین است،زندگی همین است که هست! میخواهی اخم کن یا بخند فرقي نميکند.. این روزگار گذراست تمام میشود..مطمئن باش.. فرقي نميکند نبینی و نشنوی.. اما فرق میکند اگر ببینی و بشونی! خود دانی!! ...

مشاهده متن کامل ...
خود دانی
درخواست حذف اطلاعات
گیرم چشمانت را بستی! گوشهایت را هم گرفتی! فرقي نمی کند.. ببین!روزگار همین است،زندگی همین است که هست! میخواهی اخم کن یا بخند فرقي نميکند.. این روزگار گذراست تمام میشود..مطمئن باش.. فرقي نميکند نبینی و نشنوی.. اما فرق میکند اگر ببینی و بشونی! خود دانی!! ...

مشاهده متن کامل ...
در وجودم........
درخواست حذف اطلاعات
در وجودم ی هست !به وسعت تو ....که هر شب موهایش را شانه میزندو هر شب یاد آ ین نگاه تو...آوار میشود...بر تنهاییم!بر بی ی این اتاقم...و من با خودم فکر میکنم...حریمِ کدامین خیال را ش ته امکه اینگونه حقیقت میشوی در باورم؟باور کنی یا نهباشی یا نباشیدوستت دارمفرقي نميکندخیال باشیآرزو باشییا ع ی در قابِ این مانیتوردر این دنیای مجازیِ پر از مجازاتفرقي نمی کند که شعرِ کدام شاعر را میخوانیفرقي نميکند که میشناسیمیا اینکه من تو را میشناسمفرقي نميکند که روی نیمکتی دو نفره نشسته باشیمفرقي نميکند که لبخندت سهم من بود یا دیگریفرقي نميکند که خوشحال بودیم یا ناراحتهمین را میدانم که دوستت دارمو تو میشوی شروعِ حرف زدنخودخواهیم را ببخشببخش که تو را به خواب میبینمببخش که واژه به واژه ی ...

مشاهده متن کامل ...
شاهدخت
درخواست حذف اطلاعات
شیر آید یا که خط آ چه فرقي میکند ؟! کفر با ایمانِ بی باور چه فرقي میکند ؟ آفت تو ! و بی شک بودنت تابندگیست تابشت بر "این" و "آن" دیگر چه فرقي میکند ؟ در پی اعلام مجروحین ، ندانستند که : اخم تو با حمله ی بربر چه فرقي میکند . ‘موردی’ میمرد و میپرسید در پیکار تو خاکریز و پوشش و سنگر چه فرقي میکند ؟ هر کجا باشی بدان یک شهر عاشق میشوند خارج و گرماب، یا بندر، چه فرقي میکند !؟ وقتی از کل جهان یک مرد در شان تو نیست اندکی بدتر، کمی بهتر، چه فرقي میکند !؟ اشتهایی نیست در آن که میپرسد مدام : "زهر مار" و "میوه ی نوبر" چه فرقي میکند !!! واژه ها را هم دگرگون میکنی تو ! فی المثل : "زجر" با "چشمان افسون گر" چه فرقي میکند !؟ هر که لبخند تو را دیده ندانسته سپس ، روز او با وعده ی م چه فرقي میکند ... ...

مشاهده متن کامل ...
وقتی الکی متفاوتیم.
درخواست حذف اطلاعات
تو بشی یا که نشی دنیا چه فرقي می کنه؟صدات مث وس یا سگ،صدا چه فرقي می کنه؟پاریس،قشنگه،جالبه،تهرون پر از عجایبهنفس بکش بنده خدا،هرجا بری هوا چه فرقي می کنه؟مسلمونا دیوونشن ، یا عاشقشنحالا تو مسجد،کلیسا ، خدا چه فرقي می کنه؟زندگی تو مثل من ، زندگی من مث اونآره یه فرقي می کنه، اما چه فرقي میکنه؟ پاچه می گیره ، معشوقه می ذاره می رهاسمش فقط عوض شده ، جفا چه فرقي میکنه؟چه تو ی کاخ باشی چه کوه،باید روی زمین باشیحالا یه شب هم با ما باش،بیا چه فرقي میکنه؟________________________________+ مشکل فنی زیاد میشه بهش گرفت+ به معنای دقیق و واقعیِ کلمه ، بداهه بود+ جالبه ...

مشاهده متن کامل ...
گردش دنیا...!
درخواست حذف اطلاعات
وضع ما در گردش دنیا چه فرقي می کندزندگی یا مرگ، بعد از ما چه فرقي می کند ماهیان روی خاک و ماهیان روی آبوقت مردن، ساحل و دریا چه فرقي می کند سهم ما از خاک وقتی مستطیلی بیش نیستجای ما اینجاست یا آنجا چه فرقي می کند؟ یاد شیرین تو بر من زندگی را تلخ کردتلخ و شیرین جهان اما چه فرقي می کند هیچ هم صحبت تنهایی یک مرد نیستخانه من با خیابان ها چه فرقي می کند مثل سنگی زیر آب از خویش می پرسم مدامماه پایین است یا بالا چه فرقي می کند؟ فرصت امروز هم با وعده فردا گذشتبی وفا! امروز با فردا چه فرقي می کند . فاضل نظری ...

مشاهده متن کامل ...
عشق
درخواست حذف اطلاعات
عشق دق الباب نميکند مودب نیست ، حرف شنو نیست درس خوانده نیست ، درویش نیست سربزیر نیست ،مطیع نیست عشق دیوار را باور نميکند، کوه را باور نميکند گرداب را باور نميکند، مرگ را حتی باور ندارد پس بیخودی با عشق نجنگ ..تو برنده نمیشی ...

مشاهده متن کامل ...
چه فرقی میکند
درخواست حذف اطلاعات
چه فرقي میکند،امروز یا فردا، چه فرقي میکند،دیروز یا ب، تو وقتی نیستی با من، چه فرقي میکند اینها، چه فرقي میکند دل بشکند یا نه، و یا اشکی بریزد از سر غم ها، چه فرقي میکند اصلا! که دنیا غرق در شادی، و یا چون روح قبرستان، پر از اندوه آدمها مهم فقدان دست توست، وگرنه اینهمه آدم... چه فرقي میکند بی "تو"....! ...

مشاهده متن کامل ...
کویر
درخواست حذف اطلاعات
از پشت این شیشه به بیابان که بنگری تفاوت وزش باد با طوفان چه فرقي میکند؟ در هرحال بزرگترین چزء در این بیابان همان ذرات کوچک خاک است چه نسیم چه طوفان فرقي نميکند کوچک که باشی با هرچه وزیدن بگیرد تکان میخوری حال خویش را ندانم که آیا ذره ای کوچکم؟ یا نه... طوفان قوی ست؟ هرچه هست بدجور تکانم داده شده ام بازیچه ای در دستان باد که هرزمان هرکجا که بخواهد مرا می اندازد و میرود و هرزمان که تمایلش بود می آید و بر میدارد و می برد... nhd ...

مشاهده متن کامل ...
چه فرقی دارد..
درخواست حذف اطلاعات
بسم رب النون و القلم ساده،دشوار چه فرقي دارد؟ آه اینبار چه فرقي دارد؟ حکم مرگ است در انظار عموم دشنه یا دار چه فرقي دارد؟ شاه و پیغمبر،چون تنهایی قصر با غار چه فرقي دارد؟ **** اخم کن،خنده ی نه شکل آزار چه فرقي دارد؟ بازهم حال مرا می پرسی دست بردار چه فرقي دارد؟ درد،عشق است و خودت می دانی یار با یار چه فرقي دارد..! ...

مشاهده متن کامل ...
شاهدخت
درخواست حذف اطلاعات
شیر آید یا که خط آ چه فرقي میکند ؟ کفر با ایمانِ بی باور، چه فرقي میکند ؟ آفت تو! و بی شک بودنت تابندگیست . تابشت بر "این" و "آن" دیگر چه فرقي میکند ؟ در پی اعلام مجروحین ، نفهمیدند که : اخم تو با حمله ی بربر چه فرقي میکند . عاشقی میمرد و میپرسید در پیکار او خاکریز و پوشش و سنگر چه فرقي میکند ؟ هر کجا باشی بدان یک شهر عاشق میشوند پونک و تجریش و تهرانسر چه فرقي میکند !؟ وقتی از کل جهان یک مرد در شان تو نیست اندکی بدتر، کمی بهتر، چه فرقي میکند !؟ "اشتهایی" نیست در هر که میگوید مدام : "زهر مار" و "میوه ی نوبر" چه فرقي میکند !!! واژه ها را هم دگرگون میکنی تو ! فی المثل : "زجر" با "چشمان افسون گر" چه فرقي میکند !؟ هر که لبخند تو را دیده ؛ ندانسته دگر روز او با وعده ی م چه فرقي میکند ... بهزاد ...

مشاهده متن کامل ...
شاهدخت
درخواست حذف اطلاعات
شیر آید یا که خط آ چه فرقي میکند ؟ کفر با ایمانِ بی باور، چه فرقي میکند ؟ آفت تو! و بی شک بودنت تابندگیست . تابشت بر "این" و "آن" دیگر چه فرقي میکند ؟ در پی اعلام مجروحین ، نفهمیدند که : اخم تو با حمله ی بربر چه فرقي میکند ! موردی میمرد و میپرسید در پیکار تو خاکریز و پوشش و سنگر چه فرقي میکند ؟ هر کجا باشی بدان یک شهر عاشق میشوند پونک و تجریش و تهرانسر چه فرقي میکند !؟ وقتی از کل جهان یک مرد در شان تو نیست اندکی بدتر، کمی بهتر، چه فرقي میکند !؟ اشتهایی نیست در آن که میپرسد مدام : "زهر مار" و "میوه ی نوبر" چه فرقي میکند !!! واژه ها را هم دگرگون میکنی تو ! فی المثل : "زجر" با "چشمان افسون گر" چه فرقي میکند !؟ هر که لبخند تو را دیده ندانسته سپس ، روز او با وعده ی م چه فرقي میکند ... بهزاد ...

مشاهده متن کامل ...
در وجودم ی هست
درخواست حذف اطلاعات
در وجودم ی هست ! به وسعت تو ....که هر شب موهایش را شانه میزنمو هر شب یاد آ ین نگاه تو...آوار میشود...بر تنهاییم! بر بی ی این اتاقم... و من با خودم فکر میکنم حریمِ کدامین خیال را ش ته ام... که اینگونه حقیقت میشوی در باورم؟باور کنی یا نه باشی یا نباشی ...... دوستت دارمفرقي نميکند خیال باشی آرزو باشی یا ع ی در قابِ این دیواردر این دنیای مجازیِ پر از مجازات فرقي نمی کند که شعرِ کدام شاعر را میخوانیفرقي نميکند که میشناسیم یا اینکه من تو را میشناسم فرقي نميکند که روی نیمکتی دو نفره نشسته باشیمفرقي نميکند که لبخندت سهم من بود یا دیگری فرقي نميکند که خوشحال بودیم یا ناراحتهمین را میدانم که دوستت دارم و تو میشوی شروعِ حرف زدنمخودخواهیم را ببخش... ببخش که تو را به خواب میبینم ببخش که ...

مشاهده متن کامل ...
جای ما
درخواست حذف اطلاعات
وضع ما در گردش دنیا چه فرقي می کندزندگی یا مرگ، بعد از ما چه فرقي می کندماهیان روی خاک و ماهیان روی آبوقت مردن، ساحل و دریا چه فرقي می کندسهم ما از خاک وقتی مستطیلی بیش نیستجای ما اینجاست یا آنجا چه فرقي می کند؟یاد شیرین تو بر من زندگی را تلخ کردتلخ و شیرین جهان اما چه فرقي می کندهیچ هم صحبت تنهایی یک مرد نیستخانه من با خیابان ها چه فرقي می کندمثل سنگی زیر آب از خویش می پرسم مدامماه پایین است یا بالا چه فرقي می کند؟فرصت امروز هم با وعده فردا گذشتبی وفا! امروز با فردا چه فرقي می کند... ...

مشاهده متن کامل ...
ببخش!
درخواست حذف اطلاعات
در وجودم ی هست ! به وسعت تو .... که هر شب موهایش را شانه میزند و هر شب یاد آ ین نگاه تو... آوار میشود... بر تنهاییم! بر بی ی این اتاقم... و من با خودم فکر میکنم حریمِ کدامین خیال را ش ته ام که اینگونه حقیقت میشوی در باورم؟ باور کنی یا نه باشی یا نباشی دوستت دارم فرقي نميکند خیال باشی آرزو باشی یا ع ی در قابِ این مانیتور در این دنیای مجازیِ پر از مجازات فرقي نمی کند که شعرِ کدام شاعر را میخوانی فرقي نميکند که میشناسیم یا اینکه من تو را میشناسم فرقي نميکند که روی نیمکتی دو نفره نشسته باشیم فرقي نميکند که لبخندت سهم من بود یا دیگری فرقي نميکند که خوشحال بودیم یا ناراحت همین را میدانم که دوستت دارم و تو میشوی شروعِ حرف زدن خودخواهیم را ببخش ببخش که تو را به خواب میبینم ببخش که ...

مشاهده متن کامل ...
فرقی ندارد...
درخواست حذف اطلاعات
گاهی انقدر دلتنگ میشوی که اگر خودش بفهمد! از نبودنش خج میکشه!!!!! فرق نداره شرق یا غرب شمال یا جنوب من تورا به هر جهت دوست دارم خدایا این دلتنگی های ما را هیچ بارانی آرام نميکند فکری کن اشک ما طعنه میزند به باران رحمتت . ...

مشاهده متن کامل ...
ساده که میشوی
درخواست حذف اطلاعات
ساده که میشوی همه چیز خوب میشود خودت غمت مشکلت غصه ات هوای شهرت آدمهای اطرافت حتی دشمنت یک آدم ساده که باشی برایت فرقي نميکند که تجمل چیست که قیمت تویوتا لندکروز چند است فلان بنز آ ین مدل ، چند ایربگ دارد مهم نیست نیاوران کجاست شریعتی و پاسداران و فرشته و الهیه کدام حوالی اند رستوران چینی ها گرانترین غذایش چیست ساده که باشی همیشه در جیبت شکلات پیدا میشود همیشه لبخند بر لب داری بر روی ج های کنار خیابان راه میروی زیر باران ، دهانت را باز میکنی و قطره قطره مینوشی آدم برفی که درست میکنی شال گردنت را به او میبخشی ساده که باشی همین که بدانی بربری و لواش چند است کفایت میکند نیازی به غذای چینی نیست آبگوشت هم خوب است ساده که باشی آدمهای ساده را دوست داری که بوی ناب آدم می ...

مشاهده متن کامل ...
یادبود
درخواست حذف اطلاعات
وضـــع مـــا در گـــردش دنـیا چـــه فرقي می کندزنـــدگی یا مــرگ، بعــد از ما چه فرقـی می کندمـــاهـــــیـان روی خـــــاک و مــاهــــیـان روی آبوقت مـــردن، ســـاحل و دریا چـه فرقي می کندسهـم ما از خاک وقتی مستطیلی بیش نیستجـای ما اینجاست یا آنجا چه فرقي می کند؟ ...

مشاهده متن کامل ...
فرقی هم می کند؟؟؟!!
درخواست حذف اطلاعات
فرقي هم می کند؟! تو که نیستی؟ سرم را پایین می اندازم تا نگاهم آشنا نشود برای ی نه اینکه سر به زیر باشم نه! سر به تو دارم این روزها فرقي هم می کند؟! اتوبوس یک صندلی داشته باشد یا هزارتا شهر پر از نیمکت باشد یا آدمها روی رو مه های باطله بنشینند از نظر من فرقي نمی کند من بی تو جایی برای نشستن ندارم فرقي هم می کند؟! آفتاب از غرب بتابد یا از شرق یا گنجشکها آوازه خوان کدام کافه و کاباره باشند من که نمی توانم با صدای خیس خاطراتت بشکن بزنم فرقي هم می کند؟! مرا به هر اسمی صدا زنند سر برنمی گردانم هه! من بی اسم شده ام شاید؟! اصلا فرقي هم می کند؟! که شاید یک صبح از خواب بیدار شوی ی دیگر با ص دیگر بگوید موهایت را امروز نبند چای صبحانه را شیرین کن برای من دیگر فرقي نمی کند خیلی وقت است ...

مشاهده متن کامل ...
جهادی بودن یعنی .....
درخواست حذف اطلاعات
سلام احوال شما جهادی های پرانرژی و خندون و باحال ؟؟؟ چند وقت پیش نشستم با خودم حساب کتاب دیدم که : جهادی بودن یعنی واست فرقي نکنه مدرک تحصیلیت چیه و چقدر از بقیه بالاتر جهادی بودن یعنی واست فرقي نکنه گوشی موبایل تو چه مارکیه و چقدر از بقیه گرونتر جهادی بودن یعنی واست فرقي نکنه چقدر پولداری و چقدر از بقیه مایه دارتر جهادی بودن یعنی واست فرقي نکنه تو چقدر کار کردی و چقدر از بقیه بیشتر جهادی بودن یعنی واست فرقي نکنه چقدر خلاقی و ابداعاتت از بقیه بیشتر جهادی بودن یعنی واست فرقي نکنه چقدر خوش پوشی و از بقیه شیک تر جهادی بودن یعنی لبخند ؛ حتی توی خستگی جهادی بودن یعنی لذت خوش سادگی جهادی بودن یعنی دفن غرور و منیت و تکبر و خود برتر بینی و خودخواهی جهادی بودن یعنی میساز ...

مشاهده متن کامل ...
جانم .... من ذره ذره عاشقت شدم
درخواست حذف اطلاعات
امیدم هیچ زنی به یکباره عاشق مردی نمیشود عشق آرام آرام جوانه میزند و وای از آن زمان که مرد در وجود زن ریشه بدواند و این جور عشق را هیچ تبری نمیتواند از پا در بیاورد حالا فرقي نميکند تبر زمان باشد یا تبر مرگ و فقط یک استثنا وجود داردبرای خشکاندن ریشه این عشق و آن خیانت به عشق اوست !!!!! ...

مشاهده متن کامل ...
چشمم از اشک پر و ع حرم می لرزد...
درخواست حذف اطلاعات
یا علی بن موسی الرضا... دلم مشهدت را میخواهد...باهواپیما،قطار یا ماشین شخصی فرقي نميکند..10 روز،دو روز،1 روز حتی یک ساعت..فرقي نميکند..فقط بطلب...بیایم..دلم تنگ است...قد یک"السلام علیک یا علی بن موسی الرضا علیه السلام"رو به بارگاهت..همین...---------------ای شاه... پناهم بده... ...

مشاهده متن کامل ...
قطره های سکوت....
درخواست حذف اطلاعات
گرم آرام و دل انگیز در گذر است... بی تو حتی ثانیه هاو لحظه ها ... لحظه های سکوت یادت تلاطم امواج و ص ه هاست طوفانیو دریا شکن ... حمله های سکوت شهرو دیارو کوه ها ابعاد و فاصله ها فرقي نميکند تا انتهای راه....جاده های سکوت حرفی بزن با من کمی غمناک میمانم چون خنجری بر قلب من ...خنده های سکوت زیباست امادریای بودنت صاف و زلال و شیشه ای ...قطره های سکوت ...

مشاهده متن کامل ...
نقطه سر خط...
درخواست حذف اطلاعات
گاهی از نو شروع میکنی رنگ و لعاب میدی میخواهی زندگی کنی از نقطه سر خط اما غمگینی باز هم ... دنیایت در نظرت پوچ میشود با همین هیچ ها سر میکنی .. میشوی ادمی مثل من که تمام احساساتش را دور انداخته.. گاهی دلت میگیرد از همه عالم نمیدانی به که شکایت ببری.. لال میشوی , سکوت میکنی و نظاره.. فرقي به ح نميکند حال دنیا چگونه است.. نه منتقدی نه معتقد نه متعهد... ...

مشاهده متن کامل ...
باش
درخواست حذف اطلاعات
تو هستی؟نیستی؟چه فرقي داردوقتی باران به وقت نگاه تو می باردیا باد روی گیسوان خی پهن می شودچه فرقي دارد! وقتی خاطره ها همه رنگ دیروزندو یا زنی دیگر شانه نمی زندگیسوانش را روی پرش لحظه به لحظه تاریخ سیر از نصیحت دیروز پروار از فهمیدن یونجه هر روز استچه فرقي دارد که هستیوقتی همه بوی انکار می دهندو یا کوچه ها همه طعم تلخ فراموشی دارنددیگر نارونی نمی خواندو لمس نمی کند صورت گرم خورشید راچه فرقي دارد نبودن توبین این همه ن ناییبین روشنایی پاشیده شده روی خیال روزتو هستی؟نیستی؟تو می دانی که هستی یا نه!من را به چه کارتپس باش ... ...

مشاهده متن کامل ...
آخرین عناوین جستجو شده
معصیت و گناه آفتاب می شود قابل توجه دانشجویان درس mis کد10029 چهارشنبه ساعت18 16 گزارش فصل نهم و دوازدهم و سیزدهم یک شب با قمر انقلاب در دیدار با خانواده ی مشهد برنامه امتحانات نهایی سال سوم متوسطه سالی واحد روزانه ونیم سالی واحدی بزرگسالان و داوطلبان آزا اهنگ غمتاک با صدای ز له مازندران مجید حسینی سازمان تامین زنی روی قبری گریه میکرد یکی رسید پرسید که این قبر کیه گفت قبر پدرمه ولی اونی که قبره پسرمه اگه فوت نمیکرد بود به نظرتون قبر مال کیه توافق چلسی و رم برای انتقال م ع ملی پوش آلمانی هیچی خیلی تنهام ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور پیام نور واحد کردکوی افزایش توانمندی در حوزه های جنگال و سایبری آهنگ سپیده به نام باسیاست ocak fragman قاسمی اقدامات ما در دوران تحریم نفت در 100 سال وابستگ شرکت تولیدی کالای خواب ون موتور پمپ هیدرولیک ستاره یا مثلث تحقیق در مورد فرهنگها برگ شصت و سوم اشعار زیبا از لیلا کردبچه متن سرود جوانم و عاشق ولایت م یه دانش و اموزمو کشورم our site has years of promoting expertise in fifa coins نقش سینم کوبال در حریم سلطان فایل تج ربیات مدون آموزشی چگونه کلاس تاریخ را با نشاط و جذاب متنفرم ازتو سوالات جهان بینی ۲ مطهری دفاع نخستین قانون طبیعت به من عش ق تعارف نکنید قبلا ص رف شده گالری ع حمید حسینی
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This
تمامی اخبار، پست ها، مقالات و محتوای وب سایت واژه به صورت اتوماتیک و لحظه ای از بلاگها و وب ســــایتهای ایرانی دریافت میگردند و به همراه لینک سایت مرجع و منبع آن نمایش داده میشود. با استناد به قانون تجارت الکترونیک با توجه به اینکه وب سایت واژه مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است لذا مسئولیت نقض حقوق مولفان در قانون بر عهده منبع خبر و کاربران آنها میباشد همچنین در صورت انتشار هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران، مسولیت آن بر عهده منبع خبر بوده و کاربران میتوانند با کلیک بر روی لینک ‘درخواست حذف’ نسبت به گزارش و حذف آن اقدام نمایند.
Copyright © Vazhe All Rights Reserved.