در کوچستان شب تنهاترینم.. در اشک‏هایم گم می‏شوم و نام خود را روی برگه‏ های فراموشی می‏نویسم، در انتظار یک معجزه‏ ام که روی دستان دیر سای ناامیدی‏ ام انگشتریه آفتاب بنشاند. ن کوچۀ بی ‏نشانی‏ ام؛ آنجا که قامت آرزوها می ‏شکند و آسمان تحفه‏ای از مهتاب نمی‏آورد. سرزمین توبه، شهر الله اکبر، رمضان.. چه مشتاق بودم برای دیدار دوبارۀ تو! تو که کبوتر قلب مرا تا آشیان دعای سحر می‏بری و چه گرم می‏تراود این سحرگاه آ ین، شعر بی‏ پایان اشک بر گونه ‏های من تا دوباره باز آیی... دُرّ شاهوار تقویم ‏های قمری، دست نگهدار خدا برای آدم در لحظه ‏های بی‏ خبری.. آمدی با آسمان نزول قرآن، از جاده‏ای که جبرئیل آمده بود در شهرآشوب غصه ‏های دنیا، بساط بهشت گشودی، آمدی نفس‏های ما را ب ...

مشاهده متن کامل ...